loadingimg

Wczytuję dane...

Logowanie za pomocą kont zewnętrznych:

/
0 szt. / 
0.00 PLN
  • Szukaj
Regulamin sklepu

Regulamin Sklepu Internetowego –www.sklep.robin-wykladziny.pl

z dnia 16 stycznia 2015 r.

Sklep internetowy sklep.robin-wykladziny.pl jest prowadzony przez: 
Roberta Króla, prowadzącego działalność gospodarczą „Robert Król Robin” ul. Bukowiecka 92 lok. 3/4 , 03-893 Warszawa, tel. 503457776 , e-mail: a.koza@robin-wykladziny.pl, numer NIP 5251170848, numer REGON 016000602, (dalej zwany „Robin”)

SŁOWNIK: 

Sklep Internetowy – prowadzony przez Robin pod domeną www.sklep.robin-wykladziny.pl sklep internetowy.

Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności dokonująca zakupów.

Konsument - Klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową

Koszyk – funkcja zamieszczona w Sklepie Internetowym, umożliwiająca zakup oraz wizualizująca listę wybranych przez Klienta produktów.

 

§1

Postanowienia ogólne

1.       Niniejszy regulamin określa zasady na jakich odbywa się sprzedaż realizowana poprzez Sklep Internetowy, w tym w szczególności sposób : składania zamówień na oferowane w Sklepie Internetowym produkty, dostarczania zakupionych produktów do Klienta, zapłaty ceny, odstąpienia od umowy, składania reklamacji.

2.      Do korzystania ze Sklepu Internetowego, konieczny jest:

a.      komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome,[m1] [RK2] 

b.      aktywne konto poczty elektronicznej e-mail.

3.      Klient jest zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.

4.      Robin nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za zdarzenia mające wpływ na nieprawidłowości w funkcjonowaniu Sklepu Internetowego, o ile są one spowodowane siłą wyższą, ingerencją osób trzecich lub też wynikają z niewłaściwego postępowania  Klienta lub też jego infrastruktury technicznej.

§ 2

Rejestracja w Sklepie Internetowym oraz logowanie się do Sklepu Interenetowego

1.       W celu dokonania zakupu w Sklepie Internetowym, konieczna jest wcześniejsza rejestracja w Sklepie Internetowym oraz założenia konta Klienta Sklepu Internetowego.

2.      Rejestracja (a także założenie konta Klienta Sklepu Internetowego) odbywa się poprzez  wypełnienie formularza rejestracyjnego, w którym należy podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin Sklepu Internetowego [m3] [RK4] oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych[m5] [RK6]  w zakresie niezbędnym do realizacji zamówień Klienta. Późniejsze logowanie do Sklepu Internetowego odbywać się będzie w oparciu o dane użyte podczas rejestracji.

3.      Logowanie do Sklepu Internetowego następuje po poprawnym wpisaniu w formularzu logowania adresu e-mail oraz hasła podanych przy rejestracji.

4.      Klient zobowiązuje się  do zachowania w tajemnicy swojego loginu, hasła do konta w Sklepie Internetowym oraz kodu służącego do odbioru uprzednio opłaconego  zamówienia. 

§3

Ceny

1.       Ceny produktów wskazanych w  Sklepie Internetowym zawierają podatek VAT [m7] [RK8] i podawane są w złotych polskich.

2.      Ceny produktów wskazanych w Sklepie Internetowym nie obejmują kosztów dostawy. Koszty dostawy podawane są po wyborze sposobu odbioru zamówionych produktów.

3.      Robin jest uprawniony do zmian cen produktów. Jednakże zmiany cen, nie mają wpływu na ceny produktów, zamówionych wcześniej przez Klienta.

4.      Robin ma prawo do przeprowadzania akcji promocyjnych na całość lub część produktów oferowanych w Sklepie Internetowym.

§ 4

Składanie zamówień

1.       Złożenie przez Klienta zamówienia oznacza złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży wybranego produktu.

2.      Składanie zamówień jest możliwe po uprzednim zalogowaniu do Sklepu Internetowego.

3.      Składanie zamówienia polega na wyborze produktu znajdującego się w asortymencie Sklepu Internetowego oraz klikniecie w funkcję „do koszyka”.  Następnie Klient wybiera, czy będące przedmiotem zamówienia produkty zostaną przez niego odebrane osobiście, czy też mają zostać do niego wysłane. Następnie Robin wyśle na adres poczty elektronicznej Klienta, wiadomość zawierającą potwierdzenie otrzymania zamówienia. Jeżeli przedmiot zamówienia wskazany w tej wiadomości zgadza się z zamówieniem Klienta, Klient potwierdza zamówienie klikając we wskazany w wiadomości link – jest to ostatni etap składania zamówienia przez Klienta.

4.      Jeżeli przedmiot zamówienia ma zostać do Klienta wysłany, Klient zobowiązany jest do podania danych odbiorcy oraz adresu. W celu umożliwienia kontaktu z kurierem[m9] [RK10] , Klient może podać także numer telefonu.[m11] [RK12] 

5.      Jeżeli Klientowi ma zostać wystawiona faktura VAT, należy podać dane konieczne do jej wystawienia.

6.      Wiadomość zawierająca potwierdzenie przyjęcia zamówienia stanowi oświadczenie Robin o przyjęciu oferty, o której mowa w ust.1.[m13] [RK14] 

7.      W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Klienta w ogóle lub w wyznaczonym czasie, Robin poinformuje o tym  Klienta poprzez wysłanie stosownej wiadomości e-mail lub drogą telefoniczną na numer wskazany przez Klienta.

8.     W przypadku, gdy realizacja części zamówienia nie będzie możliwa, Klient może:

a)     złożyć oświadczenie o wycofaniu (anulowaniu) całości zamówienia;

b)     złożyć oświadczenie o wycofaniu zamówienia w części, w której realizacja nie jest możliwa w wyznaczonym terminie.

9.      W przypadku, gdy realizacja całego zamówienia nie będzie możliwa, zaś Klient po otrzymaniu wiadomości, stosownie do ust. 8, nie podejmie żadnej czynności, Robin anuluje zamówienie w całości i poinformuje o tym Klienta poprzez wysłanie wiadomości e-mail.

10.  W przypadku gdy Klient nie wybierze żadnego ze sposobów realizacji zamówienia w sytuacji niemożności jego wykonania w ustalonym czasie, Robin dostarczy Klientowi produkty, co do których zamówienie może być zrealizowane w terminie, w pozostałym zakresie zamówienie zostanie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony na adres poczty elektronicznej wskazany w koncie Klienta. Klient może odstąpić od umowy w zakresie, w jakim została zrealizowana, na zasadach określonych w § 10 niniejszego regulaminu.

11.   W przypadku anulowania zamówienia w sytuacji wskazanej w ust. 10-11 niniejszego paragrafu, jeśli zapłata za nie została już dokonana, Robin zwróci Klientowi zapłaconą kwotę (lub jej części w przypadku realizacji zamówienia w części) zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.  

 

§ 5

 Płatności

W Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary z dostawą na terytorium Polski:

a.      płatność przy odbiorze, realizacja zamówienia rozpoczyna się po zakończeniu procesu składania zamówienia,

b.      przelew bankowy, realizacja zamówienia rozpoczyna się po wpłynięciu wpłaty ceny na rachunek bankowy Robin.

§ 6

 Czas realizacji zamówień

1.       Robin realizuje zamówienia w terminie 14 dni roboczych tj. dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Termin liczy się od chwili przyjęcia zamówienia przez Robin, z zastrzeżeniem §5 regulaminu, do chwili nadania przedmiotu zamówienia przesyłką lub udostępnienia go w magazynie w przypadku osobistego odbioru.

2.      Czas realizacji zamówienia może ulec zmianie z uwagi na brak dostępności przedmiotu zamówienia. W takim przypadku Klient zostanie o takim fakcie poinformowany, stosownie do §4 ust. 8.

§7

Sposoby dostarczania zamówień

1.       Osobisty odbiór przedmiotu zamówienia jest możliwy w magazynie Robin, znajdującym się w przy ul. Bukowieckiej 92 lok 3 w Warszawie.

2.      Zamówienia są realizowane tylko na terenie Polski.

3.      Przedmiot zamówienia może być wysyłany do klienta za pośrednictwem kuriera na wskazany przez Klienta adres.

4.      Robin nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie przedmiotu zamówienia lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru, wynikające z błędnego lub niepełnego adresu podanego przez Klienta.

§ 8 

Rękojmia oraz warunki reklamacji

1.       Robin ponosi odpowiedzialność wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną (niezgodność towaru z umową) lub prawną. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 2 (dwóch) lat od daty wydania mu zamówionego produktu, z tym że  roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże jeżeli kupującym jest Konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat liczonych od daty wydania przedmiotu zamówienia                                                                          .

2.      Robin rozpatrzy reklamację w terminie 14 [RK15] dni.

3.      W celu rozpatrzenia reklamacji przez Klient powinien dostarczyć reklamowany produkt lub produkty wraz z dowodem zakupu tego produktu (produktów) do Robin, na adres wskazany w §7 ust.1. Jeżeli dostarczenie reklamowanych produktów nie jest możliwe z uwagi na ich wcześniejsze trwałe zamontowanie, reklamację składa się poprzez dostarczenie do Robin opisu wady wraz ze wskazaniem dokładnego miejsca montażu reklamowanego produktu.    

4.      Jeżeli reklamowany towar dostarczony był do Klienta przesyłką, należy go odesłać na adres wskazany w §7 ust.1. 

5.      W przypadku rozpatrzenia reklamacji na korzyść Klienta – Robin niezwłocznie wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Nie wpływa to na możliwość złożenia przez Klienta oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku braku możliwości wymiana produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny Robin zwróci należność niezwłocznie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.      Odpowiedzialność Robin z tytułu rękojmi wobec Klienta nie będącego Konsumentem, ograniczona jest do wysokości ceny uiszczonej za dany produkt.

 

§ 9  Gwarancja

1.       Robin nie udziela gwarancji na jakiekolwiek sprzedawane produkty.

2.      Produkty sprzedawane przez Robin mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta lub dystrybutora. W takim przypadku uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami gwarancji zaoferowanymi przez producenta lub dystrybutora zawartymi w karcie gwarancyjnej.

 

§ 10 Odstąpienie od umowy

1.       Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży produktu w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych bez podawania przyczyny oraz bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ust. 6 poniżej. Bieg terminu do odstąpieniu od umowy rozpoczyna się od daty wydania zamówionego produktu. Jeżeli zamówienie jest realizowane w częściach, bieg terminu liczy się od chwili otrzymania całości.

2.      Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy (stosownie do art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta - tekst jednolity z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827):

a)     o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b)     w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

c)      w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

d)     o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

e)     o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3.      Odstąpienie od umowy wymaga złożenia oświadczenia o odstąpieniu. Konsument może w tym celu posłużyć się wzorem  stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się pod linkiem ……………………..[m16] 

4.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, Konsument zobowiązany jest do zwrotu zakupionego produktu na rzecz Robin. Robin zwróci Konsumentowi uiszczoną przez Konsumenta należność zgodnie z postanowieniami § 11.

5.      Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Konsument. Robin nie będzie odbierał kierowanych do niego przesyłek za pobraniem. Jednocześnie Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakter produktu, jego cechy lub funkcjonowanie.

6.      Konsument, który odstąpił od umowy ma obowiązek zwrócić produkt Robin, niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Konsument może zwrócić przedmiot zamówienia w całości lub części:

a)     bezpośrednio w magazynie znajdującym się pod adresem, o którym mowa w §7 ust.1;

b)     Pocztą Polską lub kurierem.

§ 11 Zwrot należności Klientom

1.       W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży lub uznania reklamacji i braku możliwości wymiany produktu, usunięcia wady produktu lub obniżenia ceny, Robin dokona zwrotu należności niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni kalendarzowych w przypadku.

2.      Robin może wstrzymać się ze zwrotem ceny do chwili faktycznego otrzymania od Konsumenta produktu objętego odstąpieniem od umowy sprzedaży, chyba że wcześniej otrzyma potwierdzenie odesłania produktu objętego odstąpieniem.

3.      Zwrot pieniędzy nastąpi przy użyciu takich samych środków płatności, jak użyte przy pierwotnej transakcji tj. na rachunek bankowy klienta lub gotówką. Możliwa jest także inna forma zwrotu, jeżeli strony tak ustalą.

4.      W najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie Robin nie ponosi odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli pomimo skierowania do Klienta na podany przez niego adres mailowy wezwania do przesłania Robin numeru rachunku bankowego Klienta, Klient nie prześle takiego numeru rachunku bankowego lub gdy odpowiedź nie będzie zawierać danych umożliwiających dokonanie zwrotu. Robin nie ponosi także odpowiedzialności za brak zwrotu wpłaconych kwot lub opóźnienie zwrotu, jeżeli są one wynikiem podania przez Klienta błędnych lub niepełnych danych.  

 

§ 12 Dane osobowe

1.       Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Robin danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta w Sklepie Internetowym oraz w procesie dokonywania zamówień w Sklepie Internetowym. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Robin danych osobowych może uniemożliwiać dokonywanie przez Klienta zakupów w Sklepie internetowym oraz związanych tym usług dodatkowych. Robin przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży produktów zamówionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta zgody, o której mowa w § 13 regulaminu, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.

2.      Dane osobowe przetwarzane są przez Robin, tj. Roberta Króla prowadzącego działalność gospodarczą „Robert Król Robin” ul. Bukowiecka 92 lok. 3/4 , 03-893 Warszawa, numer NIP 5251170848, numer REGON 016000602.

3.      Klient oświadcza, iż podane przez niego dane osobowe są danymi Klienta.

4.      Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w polityce prywatności Sklepu Internetowego.

§ 13Newsletter

1.       Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie Newslettera, tj. na otrzymywanie informacji handlowych dotyczących Sklepu Internetowego drogą elektroniczną na wskazany przez siebie adres e-mail. Zgoda jest wyrażana poprzez zaznaczenie opcji w formularzu rejestracyjnym.

2.      Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z prenumeraty Newslettera.

§ 14 Postanowienia końcowe

1.       Robin nie wyklucza możliwości czasowego zawieszenia dostępności Sklepu Internetowego w przypadku konieczności przeprowadzenia konserwacji, przeglądu, wymiany sprzętu lub też w związku z koniecznością modernizacji lub rozbudowy Sklepu Internetowego.

2.      Sprzęt Klienta, jak też jego ustawienia, mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu.

3.      W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta. Więcej informacji w tym zakresie znajduje się w Polityce Prywatności.

4.      Spory  powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem, a Robin rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla Robin.

5.      Robin ma prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Robin, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na stronie Sklepu Internetowego zmienionego regulaminu. Zamówienia złożone przez Klientów przed wejściem w życie zmian regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień regulaminu.

 

 

Załącznik nr 1

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

–   Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail]

–   Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

–   Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)

–   Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–   Adres konsumenta(-ów)

–   Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–   Data